Διάρκεια: 6 ώρες

Το site σας είναι το δεύτερο εταιρικό σας σπίτι - για πολλούς είναι και το μοναδικό. Το site εξυπηρετεί τους επιχειρηματικούς στόχους σας και τις ανάγκες των πελατών σας. Στην ενότητα αυτή εξηγούμε τα βασικά βήματα ανάπτυξης ενός web site: planning, design, development, testing, responsible web design and deployment.

Δίνουμε χαρακτηριστικά παραδείγματα επιτυχημένων δικτυακών τόπων για να αποσαφηνίσουμε τα χαρακτηριστικά εκείνα που καθιστούν ένα site διαδραστικό και αποτελεσματικό.

Θεματολογία:

  • Why is a Business Website so important
  • How to choose the appropriate Agency for your needs
  • FAQs: How to plan well, custom vs template, what Technology to choose and why
  • How to learn from your competition 
  • Latest trends on web design and what to expect in the future
  • How to identify if your assumptions on what your clients need work or not (introduction to Analytics, A/B Testing) 
  • How to optimize your website to convert
  • How to evolve
  • Useful online tools for managing your website

Εισηγήτρια:  Βίκυ Ντάλλας, CEO, 9ΑΜ