Διάρκεια: 6 ώρες

Το site σας είναι το δεύτερο εταιρικό σας σπίτι - για πολλούς είναι και το μοναδικό. Το site εξυπηρετεί τους επιχειρηματικούς στόχους σας και τις ανάγκες των πελατών σας. Στην ενότητα αυτή εξηγούμε μέσα από πληθώρα παραδειγμάτων πώς αναπτύσσεται ένα site από την αρχή ακολουθώντας όλα τα βασικά βήματα: planning, design, development, testing, responsible web design and deployment.

Δίνουμε χαρακτηριστικά παραδείγματα επιτυχημένων δικτυακών τόπων για να αποσαφηνίσουμε τα χαρακτηριστικά εκείνα που καθιστούν ένα site διαδραστικό και αποτελεσματικό.

Θεματολογία:

  • Why is a Business Website so important
  • How to choose the appropriate Agency for your needs
  • FAQs: How to plan well, Custom vs template, What Technology to choose and why
  • How to learn from your competition 
  • Latest trends on web design. What to expect in the future
  • How to identify if your assumptions on what your clients need work or not (introduction to Analytics, A/B Testing) 
  • How to optimize your website to convert
  • How to evolve
  • Useful online tools for managing your website

Εισηγήτρια:  Βίκυ Ντάλλας, CEO, 9ΑΜ