Διάρκεια: 5 ώρες

Μάθετε πρακτικές εφαρμογές του email marketing στο πλαίσιο ενός digital marketing plan. To e-mail marketing είναι από τα πρώτα και πιο δυναμικά εργαλεία προώθησης στο διαδίκτυο. Η συγκεκριμένη ενότητα παρουσιάζει τις πιο διαδεδομένες μεθόδους email marketing που χρησιμοποιούν οι πιο επιτυχημένοι marketers ανά τον κόσμο.

Θεματολογία

  • Introduction to Email Marketing as a key digital marketing tool
  • We start with what we need to avoid: Spam
  • The mailing list
  • Elements of an Email and how they connect to your marketing and email marketing goals
  • Email measurement for optimizing success
  • Marketing automation
  • How email complements other digital marketing channels
  • Email Marketing tools & platforms
  • Email Marketing case study
  • Email Marketing Workshop: learn how to start building an email list effectively and communicating with your users/customers through effective email marketing

Εισηγηγής: Σάββας Ζορτίκης, VP Growth Marketing, GrowthRocks Agency