Διάρκεια: 11 ώρες

Στην πρώτη ενότητα του προγράμματος προσφέρουμε μια εισαγωγή στις βασικές έννοιες και αρχές του marketing έτσι όπως αυτές διαμορφώνονται πλέον στη ψηφιακή εποχή.

Η ενότητα αυτή διεξάγεται σε 2 μέρη. Στο πρώτο μέρος εξηγούμε τους λόγους και τις προϋποθέσεις που χρειάζονται για την χάραξη μιας ξεκάθαρης στρατηγικής digital marketing σε σχέση με τους επιχειρησιακούς στόχους. Επανεξετάζουμε βασικές αρχές marketing με βάση τη σύγχρονη βιβλιογραφία και πώς αυτές εφαρμόζονται σήμερα στο διαδίκτυο. Στο τέλος του προγράμματος οι συμμετέχοντες θα παρουσιάσουν ομαδική εργασία σε ένα digital project της επιλογής τους το οποίο θα προετοιμάζουν καθ'όλη τη διάρκεια του προγράμματος σε συνεργασία με την ομάδα των εισηγητών.

Θεματολογία

 • Strategic orientation and marketing infrastructure
 • Relationship marketing vs Transactional marketing applications and practices
 • Marketing a business function or a business activity?
 • New digital era
 • What is digital marketing
 • Marketing orientation
 • Consumer orientation: Introducing the consumer 2.0, on line consumer – empathy map
 • Managing the marketing concept
 • Effective segmentation: process and rationale, criteria for development
 • Target marketing
 • Positioning from theory to practice
 • Consumer behavior in a digital business environment – a differentiated business perspective
 • Are we prepared to handle digital customers?
 • Overview of key digital concepts/mechanisms/channels: SEO, PPC, Social, Display, email, affiliate marketing, mobile
 • Fundamental concepts of a digital marketing plan (introduction to the program’s deliverables)

Το 2ο μέρος της ενότητας αυτής διεξάγεται στο τέλος του προγράμματος όπου αφιερώνουμε 8 ώρες για την παρουσίαση ομαδικών εργασιών (digital projects).

Πρακτική εργασία: Τι είναι τα Digital Projects;